საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის დირექტორი

 

·         ფუნქციები

 

·         ქმინის ბავშვის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის და განვითარებისათვის შესაბამის პირობებს;

·         უზრუნველყოფს ბავშვის ჩარიცხვის არადისკიმინაციულ მიდგომას;

·         სახავს და ახორციელებს  ბაგა-ბაღის მართვის სტრატეგიით განსაზღვრული ფიზიკური გარემოს

·         მოთხოვნების შესრულების გეგმას;

·         წარმართავს საბავშვო ბაგა-ბაღის საერთო საქმიანობას;

·         მეთვალყურეობს თანამშრომელთა მიერ სამსახურეობრივ მოვალეობათა ჯეროვან შესრულებას;

·         ხელმძღვანელობს ქცევის პოზიტიური პოლიტიკის გატარებას;

·         ახორციელებს მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას; 

 

·         მინიმალური განათლება    უმაღლესი განათლება. სკოლამდელი აღზრდა და ფსიქოლოგია, ჰუნამიტარული მეცნიერებები. 

·         სამუშაო გამოცდილება საავალდებულოა  სპეციალობით ან/და შესაბამის სფეროში/დარგში – 2  წელი, მენეჯერულ პოზიციაზე 1 წელი.

·         სასურველია ინგლისური/რუსული ენების ცოდნა.

 

 

·         საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1, 2 თავი)

·         საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (3 თავი)

·         საქართველოს ორგანული „კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი“

·         საქართველოს კანონი  „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·    საქართველოს მთავრობის №485 დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტის - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ“

·  საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“

·         მთავრობის დადგენილება №478 – „აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“

 

 

·         საკვანძო კომპეტენციები

·         ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;

·         საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლობის უნარი;

·         სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი;

·         სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი;

·         ცვლილებების/სიახლეების  ინიცირებისა და მართვის უნარი;

·         პროექტების მართვის უნარი;

·         თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი;

·         გუნდის განვითარების უნარი;

·         პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი


თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის დირექტორის მოადგილე

 

ფუნქციები

·      ასრულებს დირექტორის მოვალეობას, თუ დირექტორს უფლებამოსილება დროებით შეუჩრდა შრომისუუნარობის ან/და სხვა მიზეზების გამო

·           დირექტორთან შეთანხმებით აწარმოებს საქმიან მოლაპარაკებებს, ზედამხედველობას უწევს ადმინისტრაციული და სხვა ტექნიკური საკითხების მოგვარებას

·               ასრულებს დირექტორის ცალკეულ დავალებებს

 

 

მინიმალური განათლება     უმაღლესი განთლება. სასურველია სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.

 

სამუშაო გამოცდილება სავალდებულოა - სპეციალობით ან/და შესაბამის სფეროში/დარგში – 2 წელი. სასურველია ინგლისური/რუსული ენების ცოდნა.

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1, 2 თავი)

·         საბავშვო ბაგა-ბაღის წესდება

·         საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·         საქართველოს მთავრობის №485 დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტის - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ“

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“

·         მთავრობის დადგენილება N478 – „აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მოსახურების მიწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“

·         საქართველოს მთავრობის №487 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმებისდამტკიცების შესახებ

 

საკვანძო კომპეტენციები

 

·         საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლობის უნარი;

·         სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი;

·         პროექტების მართვის უნარი;

·         გუნდის განვითარების უნარი;

        პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი


თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი

 

ფუნქციები

·         კოორდინაციას უწევს ღმზრდელის, აღმზრდელის თანაშემწის და მუსიკის პედაგოგის საქმიანობას;

·         ჩართულია სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის განხორციელების პროცესში თითოეულ ჯგუფში და აძლევს მათ რეკომედაციებს;

·         დირექტორს აწვდის ინფორმაციას თითოეული აღსაზრდელის ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად  ოთახების სივრცეებად დაყოფასა და სხვა მინიშნება-სიმბოლოების განთავსების შესახებ;

 

მინიმალური განათლება    უმაღლესი განთლება ან პროფესიული პედაგოგიური განათლება

სამუშაო გამოცდილება       შესაბამის სფეროში 3 წელი

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1, 2 თავი);

·         საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·         საქართველოს მთავრობის №488 დადგენილება - ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი; 

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·         მთავრობის დადგენილება №478 – „აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“;

·         ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები (ეროვნული სასწავლო გეგმების ბიბლიოთეკა  2013);

·         ბავშვის განვითარების თეორიები - კოგნიტური და მეტყველების სფეროს განვითარება, პიროვნულ- სოციალურ -ემოციური განვითარება, ფიზიკური განვითარება (შესაძლო წყაროები: ლორა ბერკი -„ბავშვის განვითარება“,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა 2010; საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ადრეული განათლების ფსიქოლოგია (შესაძლო წყაროები: ანიტა ვულფოლკი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, თბილისი 2009; საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“;

·         გაეროს „ბავშვთა უფლებათა კონვენცია“.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი


თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის სპეციალური პედაგოგი

 

ფუნქციები

·         ინკლუზიური გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება ბაგა-ბაღებში;

·         აღმზრდელთან და ფსიქოლოგთან თანამშრომლობ რთული ქცევის პოზიტიურ გაძღოლაში;

·         მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრებთან მუშაობა;

 

 

 

 

მინიმალური განათლება     უმაღლესი განთლება

სამუშაო გამოცდილება სასურველია - შესაბამის სფეროში მუშაობის 1 წელი;

 

 

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1, 2 თავი);

·         საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·         საქართველოს მთავრობის №488 დადგენილება - ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი; 

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·         მთავრობის დადგენილება №478 – „აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“;

·         ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები (ეროვნული სასწავლო გეგმების ბიბლიოთეკა  2013);

·         ბავშვის განვითარების თეორიები - კოგნიტური და მეტყველების სფეროს განვითარება, პიროვნულ- სოციალურ -ემოციური განვითარება, ფიზიკური განვითარება (შესაძლო წყაროები: ლორა ბერკი -„ბავშვის განვითარება“,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა 2010; საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ადრეული განათლების ფსიქოლოგია (შესაძლო წყაროები: ანიტა ვულფოლკი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, თბილისი 2009; საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“;

·         გაეროს „ბავშვთა უფლებათა კონვენცია“.

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

 

ფუნქციები

·         იცავს ბალანსს აღსაზრდელებთან ურთიერთობაში;

·         ზრუნავს ბავშვის დამოუკიდებელი უნარის წახალისებაზე;

·         მონაწილეობს მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობაში;

·         ითვალისწინებს განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებს;

·         იცავს კონფიდენციალურობას აღსაზრდელსა და მისი ოჯახის შესახებ.

 

მინიმალური განათლება    უმაღლესი განთლება ან პროფესიული პედაგოგიური განათლება

სამუშაო გამოცდილება სასურველია - შესაბამის სფეროში 1 წელი

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1, 2 თავი);

·         საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“;

·         საქართველოს მთავრობის №488 დადგენილება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი;  

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·         მთავრობის დადგენილება №478 – „აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“;

·         ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები (ეროვნული სასწავლო გეგმების ბიბლიოთეკა  2013);

·         ბავშვის განვითარების თეორიები - კოგნიტური და მეტყველების სფეროს განვითარება, პიროვნულ- სოციალურ -ემოციური განვითარება, ფიზიკური განვითარება (შესაძლო წყაროები: ლორა ბერკი -„ბავშვის განვითარება“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა 2010; საბავშვი ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ადრეული განათლების ფსიქოლოგია (შესაძლო წყაროები: ანიტა ვულფოლკი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, თბილისი 2009; საბავშვი ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მოსახურების მიწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“;

·         გაეროს „ბავშვთა უფლებათა კონვენცია“.

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის  საქმისმწარმოებელი

 

ფუნქციები

·         აღრიცხავს თანამშრომელთა მოსვლის/წასვლის ჟურნალს და აწარმოებს მათ პირად საქმეებს;

·         ახდენს შემოსული და გასული კორესპონდენციების რეგისტრაციას და უზრუნველყოფს დოკუმენტების (წერილები, განცხადებები, ბრძანებები, განკარგულებები, ოქმები და სხვა დოკუმენტები) სამუშაო ვერსიის მომზადებას;

·         დირექტორთან შეთანხმებით გასცემს საჯარო ინფორმაციას;

 

 

მინიმალური განათლება    უმაღლესი

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1,2 თავი);

·      საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·      საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·      ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი

 

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის  საქმისმწარმოებელი (ბუღალტერი)

 

ფუნქციები

·         პასუხს აგებს ბაღის ფინანსურ დოკუმენტაციაზე, საჭირო ფინანსური ორეპაციების განხორციელებასა და ბუღალტრული აღრიცხვიანობის წარმოებაზე.

 

 

 

მინიმალური განათლება      უმაღლესი (ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება)

სამუშაო გამოცდილება - ბუღალტრის პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება

შესაბამისი საბუღალტრო პროგრამის ცოდნა - INFO, ORIS, SuperFin

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

 

·      საქართველოს კონსტიტუცია (1,2 თავი);

·      საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·      საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·      ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის  ჯანმრთელობისა და ჰიგიენური უზრუნველყოფის კოორდინატორი (ექთანი)

 

ფუნქციები

·         ზედამხედველობს ბაღის თანამშრომლების და აღსაზრდელების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას;

·         ზედამხედველობს ბავშვის ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობის უეცარი გაუარესების  შემთხვევაში უწევს დახმარებას;

·         ზედამხედველობს ბავშვის სახლიდან მოტანილი პრეპარატის მიღებას;

·         უსაფრთხოების მიზნით საკვების მომზადების შემდეგ იღებს სინჯებს თითოეული მათგანიდან;

·         იცვას კონფიდენციალურობას აღსაზრდელისა და  მშობლის შესახებ.

მინიმალური განათლება      პროფესიული განათლება სამედიცინო სფეროში;

სამუშაო გამოცდილება       სასურველია სამედიცინო სფეროში 1 წელი;

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

 

·         საქართველოს მთავრობის №485 დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტის - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ“;

·         საქართველოს მთავრობის №487 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა დ განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმებისდამტკიცების შესახებ;

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის  ფსიქოლოგი

 

ფუნქციები

·         კონსულტაციას უწევს ბაღის თანამშრომლებსა და მშობლებს;

·         ხელს უწყობს ოჯახის ჩართულობას, ხელს უწყობს ინკლუზიურ განათლებას;

·         მართავს პოზიტიურ გაძღოლასა და რთულ ქცევას;

·         მუშაობს ინდივიდუალურ და მცირე ჯგუფებთან;

·         მუშაობს მულტიდისციპლინარულ გუნდთან.

 

მინიმალური განათლება      უმაღლესი განთლება (ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა-ფსიქოლოგია)

სასურველია  შესაბამის სფეროში მუშაობის გამოცდილება

 

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

 

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1,2 თავი);

·         საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·         საქართველოს მთავრობის №488 დადგენილება - ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი; 

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·          ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“;

·          გაეროს ,,ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენცია“.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული პროგრამები

 

 

Microsoft Office Word                                                                                                კარგი

Microsoft Office Excel                                                                                                 კარგი

Microsoft Office PowerPoint                                                                                       კარგი

  

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის აღმზრდელის თანაშემწე

 

ფუნქციები

·         მონაწილეობს  სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესში აღმზრდელთან ერთად;

·         მონაწილეობს მულტიდისციპლინური გუნდი მუშაობაში;

·         იცავს ბალანსს აღსაზრდელებთან ურთიერთობაში;

·         იცავს კომფიდენციალურობას აღსაზრდელსა და მისი ოჯახის შესახებ.

 

მინიმალური განათლება    პროფესიული (ტექნიკური)

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1, 2 თავი);

·         საქართველოს მთავრობის №488 დადგენილება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი;  

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·         ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები (ეროვნული სასწავლო გეგმების ბიბლიოთეკა  2013);

·         ბავშვის განვითარების თეორიები - კოგნიტური და მეტყველების სფეროს განვითარება, პიროვნულ- სოციალურ -ემოციური განვითარება, ფიზიკური განვითარება (შესაძლო წყაროები: ლორა ბერკი -„ბავშვის განვითარება“,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა 2010; საბავშვი ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ადრეული განათლების ფსიქოლოგია (შესაძლო წყაროები: ანიტა ვულფოლკი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, თბილისი 2009; საბავშვი ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო; ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი 2011);

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მოსახურების მიწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“.

 

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის  მუსიკის პედაგოგი

 

ფუნქციები

·         უზრუნველყოფს აღსაზრდელების მუსიკალურ აღზრდას, ასწავლის მათ სიმღერებს, მუსიკალურ თამაშებსა და ცეკვას, როლების შერჩევისას ითვალისწინებს ბავშვის ინტერესებს და უზრუნველყოფს არადისკრიმინაციულ მიდგომას

·         კონსულტაციას უწევს აღსაზრდელის მშობელს ბავშვის მუსიკალური აღზრდის საკითხზე

 

 

მინიმალური განათლება      პროფესიული მუსიკალური განთლება

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

 

·         საქართველოს კონსტიტუცია (1,2 თავი);;

·         საქართველოს კანონი - „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“

·         საქართველოს მთავრობის №488 დადგენილება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი;  

·         საქართველოს მთავრობის №437 დადგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“;

·         გაეროს ,,ბავშვთა უფლებათა კონვენცია“.

 

  

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის  ცეკვის პედაგოგი

 

 

ფუნქციები

·         ავითარებს ბავშვის შემოქმედებით უნარებს;

·         უზრუნველყოფს ბავშვების მიმართ არადისკრიმინაციული მიდგომას;

·         უზრუნველყოფს ბავშვებისათვის საბავშვო ცეკვების სწავლებას.

 

 

მინიმალური განათლება      პროფესიული განთლება

სამუშაო გამოცდილება სასურველია  - შესაბამის სფეროში მუშაობის 1 წელი;

 

საკანონმდებლო აქტების ცოდნა

·         საქართველოს მთავრობის №437 დაგენილება - „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“;

·         ქ.თბილისის მთავრობის დადგენილება N13-52 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მოსახურების მიწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“;

·         გაეროს ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენცია.

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის დამლაგებელი

 

 

·         ფუნქციები

 

·         ყოველ ორ საათში ერთხელ სველი წეისთ წმენდს მისთვის გამოყოფილი ჯგუფის საპირფარეშოებს                                                        

·         დღის ბოლოს სველი წესით ალაგებს მისთვის განკუთვნილ ოთახებს, დერეფნებს, ეზოს და ეზოში არსებულ  სათამაშოებს ასუფთავებს

·         იცავს ბაღში მოქმედ სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს

 

 

·         მინიმალური განათლება       საშუალო განათლება.

 

 

·               სამუშაო გამოცდილება საავალდებულოა 

·               გუნდური მუშაობის უნარი

·               ენერგიული, კომუნიკაბელური, თავაზიანი, ყურადღებიანი

·               მოწესრიგეული

·               პუნქტუალური

·            ორგანიზაციული და პასუხისმგებლობის გრძნობის უნარითანამდებობის  დასახელება

 

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის მრეცხავი

 

ფუნქციები

·               ყოველი კვირის ბოლოს რეცხავს აღსაზრდელების თეთრეულსა და პირსახოცებს

·               თვეში ორჯერ რეცხავს რბილ სათამაშოებს

·               ყოველდღიურად რეცხავს მისთვის გამოყოფილი ჯგუფის ჭურჭელს

·           იცავს ბაღში მოქმედ სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს

 

 

მინიმალური განათლება  საშუალო განათლება.

 

სამუშაო გამოცდილება სავალდებულოა

·               გუნდური მუშაობის უნარი

·               ენერგიული, კომუნიკაბელური, თავაზიანი, ყურადღებიანი

·               მოწესრიგეული

·               პუნქტუალური

·            ორგანიზაციული და პასუხისმგებლობის გრძნობის უნარი

 

 

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის მზარეული

 

ფუნქციები

·         პასუხისმგებელია საწყობიდან მიღებული პროდუქტების სათანადოდ ხარჯვაზე

·         ამუშავებს პროდუქტებს და ამზადებს საკვებს

·         უზრუნველყოფს ბაგა-ბაღის კვების რეჟიმს შესაბამისად საკვების თავის დროზე და ხარისხიანად მომზადებას.  

·         უზრუნველყოფს ბავშვზე გათვალისწინებული ნორმის შესაბამისად მომზადებული  საკვების გაცემას

·         აწარმოებს მზა საკვების ჩამოწერასა და აღრიცხვას

·         იცავს სანიტარულ-ჰიგიენურ წესებს საკვების მომზადებისას

·         წარმოადგინოს ყოველი წლის დასაწყისში ჯანმრთელობის ცნობა (ჭიების მატარებელზე,ბაქტერიულ და კანის დაავადებაზე)

 

მინიმალური განათლება  აშუალო განათლება.

სავალდებულოა  შესაბამის სფეროში მუშაობის გამოცდილება

 

 

სამუშაო გამოცდილება სავალდებულოა

·               გუნდური მუშაობის უნარი

·               ენერგიული, კომუნიკაბელური, თავაზიანი, ყურადღებიანი

·               მოწესრიგეული

·               პუნქტუალური

·               ორგანიზაციული და პასუხისმგებლობის გრძნობის უნარი

 

 

 თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის მზარეულის დამხმარე

 

ფუნქციები

·         პასუხისმგებელია საწყობიდან მიღებული პროდუქტების სათანადოდ ხარჯვაზე

·         ამუშავებს პროდუქტებს და ამზადებს საკვებს

·         უზრუნველყოფს ბაგა-ბაღის კვების რეჟიმს შესაბამისად საკვების თავის დროზე და ხარისხიანად მომზადებას

·         უზრუნველყოფს ბავშვზე გათვალისწინებული ნორმის შესაბამისად მომზადებული საკვების გაცემას

·         აწარმოებს მზა საკვების ჩამოწერასა და აღრიცხვას

·         იცავს სანიტარულ-ჰიგიენურ წესებს საკვების მომზადებისას

·         წარმოადგინოს ყოველი წლის დასაწყისში ჯანმრთელობის ცნობა (ჭიების მატარებელზე,ბაქტერიულ და კანის დაავადებაზე)

 

მინიმალური განათლება  საშუალო განათლება

 

სამუშაო გამოცდილება სავალდებულოა

·               გუნდური მუშაობის უნარი

·               ენერგიული, კომუნიკაბელური, თავაზიანი, ყურადღებიანი

·               მოწესრიგეული

·               პუნქტუალური

·               ორგანიზაციული და პასუხისმგებლობის გრძნობის უნარი

 

  

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის დარაჯი

 

ფუნქციები

·               ასრულებს ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს

·               ასრულებს მასზე დაკისრებული მოვალეობებს  დროულად და ხარისხიანად

 

 

სამუშაო გამოცდილება სავალდებულოა

·               გუნდური მუშაობის უნარი

·               ენერგიული, კომუნიკაბელური, თავაზიანი, ყურადღებიანი

·               მოწესრიგეული

·               პუნქტუალური

 

 

თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის მუშა

 

ფუნქციები

·               ასრულებს ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს

·               ასრულებს მასზე დაკისრებული მოვალეობებს  დროულად და ხარისხიანად

 

 

სამუშაო გამოცდილება სავალდებულოა

·               გუნდური მუშაობის უნარი

·               ენერგიული,კომუნიკაბელური, თავაზიანი, ყურადღებიანი

·               მოწესრიგეული

·               პუნქტუალური

·               ორგანიზაციული და პასუხისმგებლობის გრძნობის უნარი

 

 

 თანამდებობის  დასახელება

ქალაქ  თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის მებაღე/მეეზოვე

 

ფუნქციები

·               ასრულებს ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს

·               ასრულებს მასზე დაკისრებული მოვალეობებს  დროულად და ხარისხიანად

 

 

სამუშაო გამოცდილება სავალდებულოა

·               გუნდური მუშაობის უნარი

·               ენერგიული,კომუნიკაბელური, თავაზიანი, ყურადღებიანი

·               მოწესრიგეული

·               პუნქტუალური

·               ორგანიზაციული და პასუხისმგებლობის გრძნობის უნარი