ხშირად დასმული კითხვები

  • როგორ ვარეგისტრირებთ ბავშვს თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღში?

  თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია ელექტრონულია და წარიმართება ორ ეტაპად, თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე www.kids.org.ge 

  პირველ ეტაპზე რეგისტრაციას შეძლებენ: 

  1. ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი ბავშვები, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000 ქულას;

    

   ბ) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები;

    

   გ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები (შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე დაწესებულების წერილობითი მომართვის საფუძველზე);

    

   დ) მარტოხელა მშობლის შვილი (შვილები);

    

   ე) მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილი (შვილები) ან/და ნაშვილები;

    

   ვ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ბრძოლებში, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებსა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილი, დაშავებული, დაღუპული და უგზო-უკვლოდ დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების შვილები;

    

   ზ) იმ ოჯახის წევრი ბავშვი, რომელთა შვილი (შვილები) სარგებლობენ იმავე სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების მომსახურებით (დედმამიშვილები);

    

   თ) თბილისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომელთა შვილები.

  აღსანიშნავია, რომ განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებისა და მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მშობლების ბავშვების რეგისტრაცია არ მოხდება ელექტრონულად და აუცილებელი იქნება შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენა საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთვის ელექტრონული ფოსტით, წინასწარ გამოქვეყნებულ მისამართზე. ამ შემთხვევაში მშობელმა უნდა წარმოადგინოს ბავშვის დაბადების მოწმობა, შესაბამისი დიაგნოზის დამადასტურებელი ცნობა (ფორმა 100 ან ფორმა 50) და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.

 • ელექტრონული ფოსტის იმავე მისამართზე მოხდება შესაბამისი დოკუმენტების მიღება (ბავშვის დაბადების მოწმობა, მშობლის პირადობის დამადასტურებელი ცნობა, ცნობა თავდაცვის სამინისტროდან, ინფორმაცია სასურველი ბაღის შესახებ, ასევე მშობლის საკონტაქტო ინფორმაცია) ზემოთ მითითებული სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის მქონე მოქალაქეები. 

 • რეგისტრაციის მეორე ეტაპზე ელექტრონულად დარეგისტრირებას შეძლებს ყველა სხვა აპლიკანტი, რომელიც არ შედისპირველ ეტაპზე დასარეგიტრირებელთა კატეგორიებში. ამასთან, რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ერთ საჯარო ბაგა-ბაღში. 

  აღსანიშნავია, რომ რეგისტრაციის გავლას შეძლებს ყველა ის ბავშვი, რომელიც სასწავლო-სააღმზრდელო წლისდასაწყისში (და არა რეგისტრაციის მომენტში) იქნება 2 წლის. 

  • რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, რა საბუთები უნდა წარვადგინო ბაღში და როდის?

  რეგისტრაციის გავლის შემდგომ უნდა მიმართოთ საბავშვო ბაღს, მიიღოთ ინფორმაცია საბუთების წარდგენის ვადების თაობაზე. აუცილებელი დოკუმენტაციაა: 

  ·         დაბადების მოწმობის ასლი

  ·         2 ფოტოსურათი ( ბიომეტრიული)

  ·         ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა

  ·         მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი 

   

 • აღნიშნული დოკუმენტები ბაღში უნდა წარადგინოთ სააღმზრდელო წლის დაწყებამდე 10 დღით ადრე. 

 

 • რას ნიშნავს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქის შვილი?

   


  -          მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქის შვილი ნიშნავს იმ ბავშვს, რომლის დაბადების მოწმობაშიც დაფიქსირებულია მხოლოდ ერთი მშობლის მონაცემები. 

  • რატომ ვერ ვარეგისტრირებ მეორე შვილს, როდესაც პირველი ჯერ კიდევ ბაღის აღსაზრდელია და სექტემბერში მიდის სკოლაში?

  -          დედმამიშვილის სტატუსი არის უპირატესობა, რომლითაც სარგებლობს ოჯახი, რომლის ერთი შვილი სარგებლობს ერთი და იმავე ბაღის მომსახურებით, მაგრამ თუ ერთი შვილი სექტემბრიდან მიდის სკოლაში, ანუ აღარ იქნება ამ ბაღის აღსაზრდელი, მეორე შვილი ავტომატურად ვერ სარგებლობს დედმამიშვილის სტატუსით. დედმამიშვილის სტატუსისთვის უპირატესობის მინიჭების მიზანი არის შემდეგი - მშობელმა, რომელსაც ორი შვილი ჰყავს ბაღის ასაკის, არ ატაროს ორი ან მეტი ბავშვი სხვადასხვა ბაღებში, ხოლო თუ ერთი შვილი სექტემბრიდან ივლის სკოლაში, მეორე ბავშვს ეს სტატუსი აღარ იქნება. ანუ სტატუსი მოქმედებს სააღმზრდელო წლის პერიოდში. 

  • რას ნიშნავს საზაფხულო ბაღი?

  -          საზაფხულო ბაღი არის სოციალური პროექტი იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც ვერ ახერხებენ შვილების ქალაქგარეთ გაყვანას. საზაფხულო ბაღი მოქმედებს ივლისის განმავლობაში, ის არის სრულიად უფასო და ეხება მხოლოდ თბილისის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებს.

  • ხომ არ შეუშლის ხელს საზაფხულო ბაღში რეგისტრაცია სააღმზრდელო წლისთვის რეგისტრაციას?

  -          საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია ხელს არ უშლის სააღმზრდელო წლისთვის რეგისტრაციას, თუმცა ამავე დროს, საზაფხულო ბაღში რეგისტრაცია არ ნიშნავს, რომ ბავშვი სექტემბრიდან ამავე ბაღში გააგრძელებს სწავლას.

  • რას ნიშნავს სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე ოჯახი, რომელიც სარგებლობს პრიორიტეტით რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე?

  -          რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე უპირატესობით სარგებლობენ იმ ოჯახების შვილები, რომლებსაც აქვთ სტატუსი სოციალურად დაუცველი, რეგისტრირებული არიან თბილისში და აქვთ 100 000-ზე ნაკლები ქულა.

  • რა დოკუმენტი უნდა წარადგინოს ოჯახმა, რომელსაც ჰყავს განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე შვილი?

  -          ოჯახმა უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100 ან ფორმა 50, რომლითაც დადასტურდება ბავშვის გსმ სტატუსი და იკითხება კონკრეტული დიაგნოზი.

   

  • შემიძლია თუ არა ბაღიდან ბაღში ბავშვის გადაყვანა?

   

  -          ბაღიდან ბაღში გადაყვანა, ანუ მობილობა, თბილისის ბაღებში არ ხდება. იმისათვის, რომ შეცვალოთ სააღმზრდელო დაწესებულება, საჭიროა მიმართოთ ბაღს, სადაც ჩარიცხულია ბავშვი და მოითხოვოთ მისი გარიცხვა. რეგისტრაციის გაუქმების შემდეგ კი გაიაროთ ხელახალი რეგისტრაცია ვებგვერდზე, ან მიმართოთ საბავშვო ბაღს განცხადებით რეზერვის თაობაზე.

   

  • როგორ უნდა მოვიქცე თუ მსურს საბავშვო ბაღში მუშაობის დაწყება?

  -          საბავშვო ბაღებში დასაქმების მსურველებმა უნდა მიმართოთ ბაღების მართვის სააგენტოს შესაბამისი განაცხადით. განცხადებას თან დაურთეთ არსებული განათლებისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

   

  • როგორ უნდა მოვიქცე, თუ მაქვს პრეტენზია ან ეჭვი ბავშვზე არასათანადო მოქცევასთან დაკავშირებით სააღმზრდელო ჯგუფში?

  -          ასეთი ეჭვის ან ფაქტის არსებობის შემთხვევაში, პირველ რიგში მშობელმა უნდა მიმართოს კონკრეტული ბაღის დირექტორს, ადმინისტრაციას, მოითხოვოს ფაქტის გამოკვლევა და რეაგირება. რეაგირების არ არსებობის შემთხვევაში,  თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ განცხადებით თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს. 


  • სად მდებარეობს სააგენტო?

   - თბილისი, მიცკევიჩის 29ა, მესამე სართული.

 

 •    როგორ უნდა მოვიქცე, თუ ელექტრონულად ვერ მოვახერხე ბავშვის დარეგისტრირება?

            ------------------------------

  ამ შემთხვევაში უნდა მიბრძანდეთ სასურველ ბაღში და დატოვოთ განცხადება რეზერვში მოხვედრის თაობაზე. ადგილის გამოჩენის შემთხვევაში ეტაპობრივად მოხება მომლოდინეთა რეგისტრაცია

 • რას ნიშნავს სარეზერვო სია?

  -----------------------------------   

          საბავშვო ბაღში არსებული ადგილების შევსების შემდეგ, საბავშვო ბაღი საშუალებას აძლევს მშობლებს მათი შვილის მონაცემები დარეგისტრირდეს მომლოდინეთა სიაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ბაღებში ბავშვების როგორც რეგისტრაცია, ისე გარიცხვა (რეგისტრაციის გაუქმება) მუდმივი პროცესია, ტრადიციულად, წლის განმავლობაში ჩნდება თავისუფალი ადგილები. ამ შემთხვევაში, სარეზერვო სიაში მყოფი ბავშვების მშობლებს უკავშირდება ბაგა-ბაღის ადმინისტრაციას და სთავაზობს ბავშვის რეგისტრაციას. მშობლის თანხმობის შემთხვევაში, ბავშვი ჩაირიცხება სასურველ ბაღში. ასევე, საბავშვო ბაღები სათათბირო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ დამატებით ადგილებს გამოყოფენ სექტემბრის პირველ რიცხვებში, რის შემდეგაც იწყება მომლოდინეთა რეგისტრაცია. რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციას ბავშვის ოჯახს ატყობინებს ბაღის ადმინისტრაცია.

·         შევძლებ თუ არა ბავშვის რეგისტრაციას თბილისის ბაღში თუ არ ვართ რეგისტრირებული თბილისის მუნიციპალიტეტში?

 

-         რაიონში რეგისტრაცია თბილისის ბაღებში რეგისტრაციაში ხელს არ გიშლით. ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა გაიაროს რეგისტრაცია ელექტრონულად თბილისის საჯარო ბაღში, თუ მას აქვს საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი მას შემდეგ, რაც დასრულდება რეგისტრაციის პირველი და მეორე ეტაპები. 

 

 

·         შესაძლებელია თუ არა თბილისის საჯარო ბაღში უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე ბავშვის რეგისტრაცია?

-                      -   დიახ შესაძლებელია. ამისათვის, მშობელმა უნდა მიმართოს იუსტიციის სახლს, სადაც ბავშვს მიენიჭება ბინადრობის ნებართვა და შესაბამისი 11-ნიშნა პირადი ნომერი.

 

 

შემიძლია თუ არა სააგენტოს წარვუდგინო ოფიციალური წერილი ელექტრონულად?

 • თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში ოფიციალური წერილის წარდგენა ელექტრონულად შესაძლებელია ელ-ფოსტის შემდეგ მისამართზე: saagentoskancelaria@gmail.com
 • განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს ადრესატი - თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორი, განმცხადებლის პირადი ნომერი, ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, განცხადების თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა.

 

---