წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი);
2. შრომის წიგნაკი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში ან ცნობა სამუშაო სტაჟის შესახებ);
3. პირადობის მოწმობის ასლი;
4. C.v.
იხილეთ მეტი